Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Deklaracja Dostępności

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848), każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

Żądanie powinno zawierać:

 1. dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,

 2. wskazanie strony internetowej, która ma być dostępna cyfrowo,

 3. wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem,

 4. wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeśli dotyczy.

Podmiot publiczny realizuje żądanie zapewnienia dostępności strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeśli zapewnienie dostępności cyfrowej nie może nastąpić w wyżej wymienionym terminie, podmiot powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie w jakim zapewni dostępność, jednak termin nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej jeśli wiązałoby się to z ryzykiem naruszeniem integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji. Jeśli podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności, powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach zaistniałej sytuacji i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej w żądaniu, albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu - osoba zgłaszająca żądanie ma prawo złożyć do podmiotu publicznego skargę. Do rozpatrywania skargi w sprawach zapewnienia dostępności cyfrowej stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735).

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062), każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować podmiot publiczny o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, o których mowa odpowiednio w art. 6 pkt 1 lub 3, tego podmiotu.Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym dalej "wnioskiem o zapewnienie dostępności".

Wniosek o zapewnienie dostępności jest wnoszony do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związane żądanie zapewnienia dostępności zawarte we wniosku.

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

 1. dane kontaktowe wnioskodawcy,

 2. wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym,

 3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,

 4. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

W przypadkach uzasadnionych wyjątkowymi okolicznościami, gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności i zapewnia dostęp alternatywny.

Wnioski o zapewnienie dostępności można składać:

 • pocztą na adres: Przedszkole Samorządowe „Pod Kasztankiem”, ul. Długa 2, 86-130 Laskowice;

 • osobiście w sekretariacie Przedszkola Samorządowego „Pod Kasztankiem” w Laskowicach, ul. Długa2, 86-130 Laskowice;

 • pocztą elektroniczną na adres e-mail przedszkole.laskowice@wp.plDo pobrania:

 • wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej

 • wniosek o zapewnienie dostępności

 

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Przedszkole Samrządowe "Pod Kasztankiem" zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji www.pslaskowice.stronyzklasa.pl.

 

Data publikacji strony internetowej: DATA_PUBLIKACJI_STRONY: 2018-11-26

 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-30.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Wymagania, które nie zostały spełnione:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych (filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej)
 • alternatywa w postaci tekstu (nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst)
 • kontrast dla treści niebędących tekstem (nie wszystkie pliki graficzne posiadają kontrast)

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe:

 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest anna palewicz, adres e-mail: przedszkole.laskowice@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 523318152. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

 

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie późniejniż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej,aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Dostępność architektoniczna

 

Budynek Przedszkola Samorządowego "Pod Kasztankiem" w laskowicach, ul. Długa2, 86-130 Laskowice

 

Do budynku prowadzi wejście od strony wschodniej. Wejście do budynku nie jest wyposażone w betonowy podjazd dla wózków.

Parter budynku jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

W budynku nie ma windy.

Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 
  
W budynku przedszkola nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 
  
W budynku przedszkola nie ma osoby posługującej się językiem migowym. 
  
Istnieje możliwość wezwania pracownika przedszkola, celem obsługi osoby mającej trudności w poruszaniu się. 

Informacje dodatkowe

To jest oficjalne oświadczenie o dostępności (accessibility statement) witryny internetowej, na której się właśnie znajdujesz.

Dołożono wszelkich starań, aby wszystkie strony witryny były zgodne z bieżącymi standardami sieciowymi.

O dostępności serwisu internetowego mówimy wtedy, gdy wszyscy użytkownicy mają pełny dostęp do jego treści, mogą te treści zrozumieć,

a wygodna nawigacja umożliwia logiczną i intuicyjną interakcję z serwisem.

Przykładamy wszelkich starań aby serwis był dostępny dla każdego – bez względu na wiek, poziom sprawności, używany sprzęt czy oprogramowanie.

 

RAPORT O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO

 

pliki do pobrania

 

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓŁNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020-2030

 

Laskowice, 02.02.2021 r.
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności
osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020 - 2030.
Nazwa podmiotu: Przedszkole Samorządowe Pod Kasztankiem w Laskowicach
Dokument opracowali:
Bartosz Erward - koordynator w zakresie dostępności architektonicznej i
informacyjnej
Emil Brzozowski - koordynator w zakresie dostępności cyfrowej
Zatwierdzam
Dyrektor
Anna Palewicz

 

Na podstawie art. 14 pkt. 5 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2020r. O zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019r. Poz. 1696 z późn. zm.) przyjmuje
się:
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (plik do pobrania)

 

 

 
Data dodania: 2022-01-25 11:04:30
Data edycji: 2022-01-28 09:26:23
Ilość wyświetleń: 304
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej